Search

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

eb21 001eb21 002eb21 003eb21 004eb21 005eb21 006eb21 007eb21 008eb21 009eb21 010eb21 011eb21 012eb21 013eb21 014eb21 015eb21 016eb21 017eb21 018eb21 019eb21 020eb21 021eb21 022eb21 023eb21 024eb21 025eb21 026eb21 027eb21 028eb21 029eb21 030eb21 031eb21 032eb21 033eb21 034eb21 035eb21 036eb21 037

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search