โรงพยาบาลชะอวด เดิมเป็นสุขศาลาชั้น 2 กิ่งอำเภอชะอวด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2484 ตั้งอยู่ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชะอวด ( ปัจจุบันเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด ) - ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 อำเภอชะอวดเมื่อ พ.ศ. 2507 - เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยเมื่อ พ.ศ. 2517 - ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อปีงบประมาณ 2521 - ย้ายมาอยู่ ณ ที่ทำการปัจจุบันเมื่อเดือนพฤษภาคม 2523 ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ดินได้รับบริจาค จาก นายทัศน์ และนายชื่น วงศ์พลาย จำนวน 20 ไร่

ทะเบียนประวัติ

ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

J  ประวัติโรงพยาบาลชะอวด J

                โรงพยาบาลชะอวด  เดิมเป็นสุขศาลาชั้น  2  กิ่งอำเภอชะอวด  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2484  ตั้งอยู่  ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชะอวด  ( ปัจจุบันเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด ) 

 • - ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น  1  อำเภอชะอวดเมื่อ พ.ศ. 2507 
 • - เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยเมื่อ พ.ศ. 2517 
 • - ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด  10  เตียง  เมื่อปีงบประมาณ  2521 
 • - ย้ายมาอยู่ ณ ที่ทำการปัจจุบันเมื่อเดือนพฤษภาคม  2523  ซึ่งตั้งอยู่  ณ  ที่ดินได้รับบริจาค  จาก              นายทัศน์  และนายชื่น  วงศ์พลาย  จำนวน  20  ไร่

และได้รับงบประมาณก่อสร้างขยายเป็นโรงพยาบาล  30  เตียง  เมื่อปีงบประมาณ  2530  เปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด  30  เตียงเมื่อเดือนพฤษภาคม  2531  และได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาล 60  เตียง  เมื่อเดือนเมษายน  2547  โดยใช้งบประมาณของตนเองก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน  1  หลัง  จำนวนเงิน  4.5  ล้านบาท  โดยมีนายแพทย์มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตามลำดับจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้ 

 1. นายแพทย์นิมิต  มงคล   ดำรงตำแหน่ง  นายแพทย์อนามัยอำเภอโท  หัวหน้าสถานีอนามัยชั้น  1  อำเภอชะอวด  พ.ศ. 2507 – 2509
 2. แพทย์หญิงประทิป  ศรีสุวรรณกาฬ   ดำรงตำแหน่ง  นายแพทย์โท  หัวหน้าสถานีอนามัยชั้น  1  อำเภอชะอวด  ตั้งแต่  พ.ศ. 2510 – 2514
 3. นายแพทย์อรุณ  รัตนปริคณน์   ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และอนามัย  อำเภอ

ชะอวด  ตั้งแต่  พ.ศ. 2515 – 2517

 1. นายแพทย์ปราโมทย์  ชูดำ   ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และอนามัย  อำเภอชะอวด  ตั้งแต่  พ.ศ. 2517 – 2519
 2. นายแพทย์สุรินทร์  จุติดำรงพันธ์   ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และอนามัย  อำเภอชะอวด  ตั้งแต่  พ.ศ. 2519 – 2520
 3. นายแพทย์วิทยา  เพ็ชรดาชัย   ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และอนามัย  อำเภอ

ชะอวด  ตั้งแต่  พ.ศ. 2520 – 2522

 1. นายแพทย์มานิต  บูรณเกียรติศักดิ์   ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด  ตั้งแต่            พ.ศ. 2522 – 2524
 2. นายแพทย์ฉัตรชัย  เนืองนอง   ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด  ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2524 – 2525

 1. นายแพทย์ดิลก  ลาภานันท์   ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด  ตั้งแต่

พ.ศ. 2525 – 2526

 1. นายแพทย์เอกพล  พงศ์มานะวุฒิ   ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด  ตั้งแต่

พ.ศ. 2526 – 2528

 1. นายแพทย์คำรพ  เดชรัตนวิไชย   ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด  ตั้งแต่

พ.ศ. 2528 – 2532  โดยได้ลาศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้านในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2532 – 2535

 1. นายแพทย์วันชัย  ศักดิ์อิสระพงศ์   ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  ได้ย้ายมารักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด  ตั้งแต่  1  พฤษภาคม  2532 –      30  พฤษภาคม  2534 
 2. นายแพทย์เรืองเดช  ลิ้มสันติธรรม   ได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด  ตั้งแต่  1  พฤษภาคม  2534 – 30  ธันวาคม  2534
 3. นายแพทย์จรัส  จันทร์ตระกูล   ตำแหน่ง  นายแพทย์  6   งานเวชปฏิบัติโรงพยาบาลทุ่งสง  ได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด  ตั้งแต่  30  ธันวาคม  2534 – มกราคม  2536 
 4. นายแพทย์ลือชา  เพ็ชรรัตน์   ตำแหน่ง  นายแพทย์  6   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิปูน  ได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด  ตั้งแต่  กุมภาพันธ์  2536 – 2537 
 5. นายแพทย์ประดิษฐ์  ธรรมเวช   ตำแหน่ง  นายแพทย์  8   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด  ตั้งแต่  พ.ศ. 2537 – 2540
 6. นายแพทย์ลือชา  เพ็ชรรัตน์   ตำแหน่ง  นายแพทย์  8   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอวด                   พ.ศ. 2540  ถึงปัจจุบัน 
copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search