ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

  ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเปล

รายละเอียดการรับสมัคร

                                                                               ลิ้งกรอกข้อมูลการสมัครสอบ : https://bit.ly/3FzqiB1

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
 • MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 • MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน
      1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
      1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน 
      1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) 
      1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 
      1.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
      2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      ไตรมาสที่ 1 
      2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามข้อกำหนด
      เดือนตุลาคม 2564      เดือนพฤศจิกายน 2564      เดือนธันวาคม 2564 
      2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
      3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
      3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท 
      3.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อทูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 • MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      ไตรมาสที่ 1 
  2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
      2.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้
      เดือนตุลาคม 2564      เดือนพฤศจิกายน 2564      เดือนธันวาคม 2564 
      2.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. ถึง มี.ค. ดังนี้
      เดือนมกราคม 2565     เดือนกุมภาพันธ์ 2565     เดือนมีนาคม 2565
      2.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้
      เดือนเมษายน 2565     เดือนพฤษาคม 2565     เดือนมิถุนายน 2565
      2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้
      เดือนกรกฎาคม 2565     เดือนสิงหาคม 2565     เดือนกันยายน 2565
  3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อทูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      ไตรมาสที่ 1 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด 

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุงโรงพยาบาลชะอวด

 ตำแหน่งที่รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา

รับสมัครวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร: เอกสารรายละเอียดการรับสมัคร

       

   ประกาศวันที่: 30/11/2564

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ตามที่โรงพยาบาลชะอวด ได้เปิดสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังไฟล์ ที่แนบมา

**ไฟล์ประกาศรายชื่อ**

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search